• ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުން މަނާކުރާ ގާނޫނުގެ އިސްލާހުގައި ބައެއް ހައްގުތައް ވާނީ ހަނިކޮށްފައި: ބަންޑާރަ ނައިބު

    ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކުގައި، ކުށްކުރާ މީހުންނަށް 7-25 އަހަރާ ދެމެދުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅައި ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދޭ ބައެއް ހައްގުތައް ހަނިކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ބަންޑާ ނައިބު މުހައްމަދު ...

    8 mins ago

ރިޕޯޓް More
ދީން More
ސިއްހަތު More

iPhone Photostream

cover

ތާރީހުން ހޯއްދަވާ

HSA Partners

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • MBC