ހިމާޔަތް

އަހަރުތަކަކަށްފަހު އުފަންރަށުގެ ފަސްގަނޑުގައި ފައި ޖެހުމުން އަހަންނަށް ލިބުނީ ބަޔާންކުރަންދަތި އުފަލެކެވެ. ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރަން ރަށުން ބޭރުގައި އުޅެންޖެހުމާއި، ބީރައްޓެއްސަކާ ކައިވެނި ކުރެވުމުން އަހަރެން ވަނީ އަމިއްލަ ވަޒަނަށް ބީރައްޓެހިވެފައެވެ. ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ވެސް ...

6 comments 13 hrs ago
ބިސް ޖެހުމަކީ ޕާކިސްތާނުގައި މަޖާ ކުޅިވަރެއް

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް އަހަރެމެން މި އުޅެނީ ފިހާރަތަކުގައި ކިއޫގައި ޖެހިގެން ވެސް ރަނގަޅު ބިހެއް އަތުނުޖެހިގެންނެވެ. ބޭނުންވާ ވަރަށް ބިސް ނުލިބޭތީ ރޯދަމަހު އޭގެ އަގުވެސް އަރައިގެން ދަނީ އެވެ. އެކަމަކު ޕާކިސްތާނުގައި ރޯދަމަހާ ...

1 comments 13 hrs ago
އިމާދު: ހުރިހާ ވަގުތެއް ކްރިކެޓަށް ހިދުމަތްކުރުމުގައި

އޭނާ އުޅެ ބޮޑުވީ، އޭރު ކްރިކެޓުގެ ހުރިހާ ހަރަކާތެއްގެ މައި މަރުކަޒު ކަމަށްވާ ގ. ކެނެރީގޭގަ އެވެ. އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔަކީ އޭރުގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ކްރިކެޓުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ފަހު ބަސް ...

5 comments 13 hrs ago
ރޮނާލްޑޯގެ ބްރޭންޑް ސިންގަޕޫރުގެ ބިލިއަނަރަަކަށް ވިއްކާލައިފި

ސިންގަޕޯ ސިޓީ (ޖޫން 30) – ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމް މިދިޔަ އަހަރު ހޯދި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ބްރޭންޑުގެ އިމޭޖް ރައިޓްސް ސިންގަޕޫރުގެ ބިލިއަނަރު ޕީޓަ ލިމް ...

5 hrs ago
މިރޭ 11:59:59 އަށް ފަހު ގަޑިތަކަށް ސިކުންތެއް އިތުރުވާނެ

ޕެރިސް (ޖޫން 30) - ތިން އަހަރު ތެރޭ މިރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަންވަރުވުން ލަސްވާނެ އެވެ. މިރޭ 12 ޖެހުމުގެ ކުރިން ގަޑިތަކަށް އެއް ސިކުންތު އިތުރުވާނެތީ އެވެ.މިރޭ ޖީއެމްޓީ ގަޑިން 59 ...

3 comments 9 hrs ago

ތާރީހުން ހޯއްދަވާHSA Partners

image description image description image description image description MBC
P.O Box 20103, Ameenee Magu, Male' Maldives Tel: (960) 3325671, Fax: (960) 3323103, E-mail: ads@haveeru.com.mv