މޮބައިލް ފޯން - އެންމެ ފަސް

 • އައިފޯން 8 ގައި އިންނާނީ ސެމްސަންގް ސްކްރީނެއް ކަމަށް ވެދާނެ

  އައިފޯން 8 ގައި އިންނާނީ ސެމްސަންގް ސްކްރީނެއް ކަމަށް ވެދާނެ

  28 ނޮވެމްބަރ 2015 4 comments

  (ރިލެކްސްނިއުސް) – އެޕަލްގެ ވާދަވެރި ސެމްސަންގުން އުފައްދާ، އެ ކުންފުނީގެ ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އޯއެލްއީޑީ ސްކްރީން ބޭނުންވެގެން އެޕަލް އިން ސެމްސަންގާ އެކު އަލުން މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އައިފޯން 8...

 • ޕެޕްސީ އިން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެއް އުފައްދަނީ

  ޕެޕްސީ އިން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެއް އުފައްދަނީ

  22 ނޮވެމްބަރ 2015 1 comments

  (ރިލެކްސްނިއުސް) – ލުއި ބުއިންތައް އުފެއްދުމަށް މަޝްހޫރު ޕެޕްސީ ކުންފުނިން ޗައިނާގައި އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެއް އުފައްދާނެކަން މިދިޔަ މަހު އިއުލާނުކުރުމަށް ފަހު އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް "ކްރައުޑް ފަންޑިން" ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި...

 • ގިނައިރު ޗާޖުވެ ބެޓެރި ހަލާކުވާ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް

  ގިނައިރު ޗާޖުވެ ބެޓެރި ހަލާކުވާ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް

  20 ނޮވެމްބަރ 2015 1 comments

  ފެންވަރު ރަނގަޅު ފޯނެކޭ ބުންޏަސް އެ ފޯނުގެ ބެޓެރީގެ ބާރު އެއް ދުވަސް ވަންދެން ވެސް ނުހުންނާނެ އެވެ. ބެޓެރީގެ ޗާޖު އަވަހަށް ދިޔުމާއި ގިނަ ދުވަސްވީ ވަރަކަށް މި މައްސަލަ ބޮޑުވަމުން...

 • ވާވޭ އިން ފަސް މިނެޓުން 48 ޕަސެންޓަށް ބެޓެރީ ޗާޖުކޮށްލަނީ

  ވާވޭ އިން ފަސް މިނެޓުން 48 ޕަސެންޓަށް ބެޓެރީ ޗާޖުކޮށްލަނީ

  18 ނޮވެމްބަރ 2015 1 comments

  ޗައިނާގެ ވާވޭ އަކީ އާ ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރުފުކުރަން ބިރުގަންނަ ކުންފުންޏެއް ނޫނެވެ. ސްމާޓްފޯންތަކަށް "ފިންގާޕްރިންޓް ސްކޭނިން" އާއި "ފޯސް ޓަޗް" ފަދަ ބާރުގަދަ ފީޗާތައް ދީފައި ވަނީ ކުންފުންޏަށް އޮތް ފައިދާ އަށް...

 • ގެލަކްސީ އޭ3 އާއި އޭ5 2016 އަށް ތައްޔާރުވަނީ

  ގެލަކްސީ އޭ3 އާއި އޭ5 2016 އަށް ތައްޔާރުވަނީ

  11 ނޮވެމްބަރ 2015 1 comments

  ގެލަކްސީ އޭ3 އާއި އޭ5ގެ 2016 އަށް ޚާއްސަ މޮޑެލެއް ސެމްސަންގުން ތައްޔާރުކުރާ ކަމަށް ބުނެވެން ފަށައިފި އެވެ. ހާޑްވެއާ އަދި ސޮފްޓްވެއާގައި އިތުރު ބާރުތަކެއް ހުރެދާނެ ކަމަށް ނުބެލެވުނު ނަމަވެސް، ޑިޒައިނަށް...

 • ޗައިނާގެ ސްމާޓްފޯން ކުންފުނި، ޝޯމީ އެފްރިކާ ބައްރަށް

  ޝޯމީ ސައުތު އެފްރިކާ ބައްރަށް

  04 ނޮވެމްބަރ 2015

  ޗައިނާގެ ޝޯމީ އެފްރިކާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ޗައިނާ ސްމާޓްފޯން ކުންފުންޏެއް ވަތަނުން ބޭރަށް މުގޫލުމަކީ އެޕަލް އާއި ގޫގުލް ފަދަ ކުންފުނިތައް ނޫނީ ބަޔަކު ނެތް ކަމަށް ދެކޭ މީހުންނަށް  ރިހުމަކަށް...

 • މޮބައިލް މަނީގެ ހިދުމަތް ދިރާގުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދައްކާލައިފި

  މޮބައިލް މަނީގެ ހިދުމަތް ދިރާގުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދައްކާލައިފި

  03 ނޮވެމްބަރ 2015 13 comments

  މޯބައިލް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްކުރެވޭ "މޮބައިލް މަނީ"ގެ ހިދުމަތް ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.ދިރާގުން މޮބައިލް މަނީގެ ހިދުމަތް ދައްކާލީ އިއްޔެ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން...

 • ވަންޕްލަސް އެކްސް: ޗައިނާ ކުންފުންޏެއް، ޝަރަފުވެރި ފޯނެއް

  ވަންޕްލަސް އެކްސް: ޗައިނާ ކުންފުންޏެއް، ޝަރަފުވެރި ފޯނެއް

  02 ނޮވެމްބަރ 2015 2 comments

  ހޯދަން އުނދަގު ކޮންމެ އެއްޗެއް ވަނީ ރަނަށެވެ. ޖަވާހިރަށް ނުވަތަ އަގު ބޮޑު ކޮންމެ ވެސް މައުދަނަކަށެވެ. ވަންޕްލަސް ފޯނުތަކަކީ ވެސް އެ ކަހަލަ އެއްޗެކެވެ.ރީތި ކޮންމެ އެއްޗެއްގައި އަތްލާ ހިތްވެ އެވެ....

 • ދިރާގުގެ "ސްމާޓް ލައިފް"އިން ޒަމާނީ ދިރިއުޅުން ފަސޭހަކޮށްދެނީ

  ދިރާގުގެ "ސްމާޓް ލައިފް"އިން ޒަމާނީ ދިރިއުޅުން ފަސޭހަކޮށްދެނީ

  30 އޮކްޓޯބަރ 2015 11 comments

  ގޭތެރޭގެ ގެންގުޅޭ ތަކެތި ވެސް ޒަމާނާއެކީ ދަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. ޓީވީ އާއި އެއާކޯން އާއި ދޮންނަ މެޝިނާއި އައިސް އަލަމާރި ފަދަ ތަކެތި މިހާރު ކޮންމެހެން ގެންގުޅެން ވަނީ މަޖުބޫރުވެފަ އެވެ. އަދި އެއާއެކު...

 • މޮބައިލް ޕޯޓެބެލިޓީގެ ޑެމޯއެއް އުރީދޫއިން ދައްކާލައިފި

  މޮބައިލް ޕޯޓެބެލިޓީގެ ޑެމޯއެއް އުރީދޫއިން ދައްކާލައިފި

  29 އޮކްޓޯބަރ 2015 13 comments

  މޯބައިލް ފޯނު ނަންބަރު ބަދަލު ނުކޮށް، އެ ނަންބަރު ކޮންމެ ނެޓްވޯކެއްގައި ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ "މޯބައިލް ޕޯޓެބިލިޓީ"ގެ ހިދުމަތުގެ ޑެމޮންސްޓްރޭޝަނެއް އުރީދޫން މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އާއި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ...