މޮބައިލް ފޯން - އެންމެ ފަސް

 • އެންގްރީ ބާޑްސް މަރެއް ނުވޭ، އަލުން ނިކުމެއްޖެ

  އެންގްރީ ބާޑްސް މަރެއް ނުވޭ، އަލުން ނިކުމެއްޖެ

  02 އޯގަސްޓް 2015

  ސްމާޓްފޯންތައް އާންމުވެގެން އައި ދުވަސްވަރު އެންމެ ފޯރީގައި ކުޅުނު އެންގްރީ ބާޑްސްގެ އެކި ގޭމްތަކަށް ފަހު ފޯރި ކެނޑުނީ އެވެ. އޭރު ގޭމު އެޅޭ ފެންވަރުގެ ކޮންމެ ފޯނެއްގައި ވެސް އެންގްރީ ބާޑްސްތައް ...

 • ހަވާ އަރުވާތަން ފޯނުން ފޮޓޯ ނަގާނީ ކިހިނެއް؟

  ހަވާ އަރުވާތަން ފޯނުން ފޮޓޯ ނަގާނީ ކިހިނެއް؟

  25 ޖުލައި 2015 8 comments

  އަނެއްކާވެސް މިއޮތީ ހަވާއެރުވުމުގެ މޫސުމެއް އައިސްފަ އެވެ. އެކަމަކު މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން އަރުވާ ހަވާ ވެގެން ދާނީ ހަނދާނީ، ހާއްސަ ކަމަކަށެވެ. ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި ފޯނެއް އޮންނައިރު...

 • ސްމާޓް ފޯން މާކެޓްގެ ރަސްކަމުގައި އަދިވެސް ސެމްސަންގް

  ސްމާޓް ފޯން މާކެޓްގެ ރަސްކަމުގައި އަދިވެސް ސެމްސަންގް

  24 ޖުލައި 2015 2 comments

  ސްމާޓް ފޯން މާކެޓްގެ ރަސްކަން ކުރަމުން އަންނަ ސެމްސަންގަށް ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ކުޑަވާން ފެށިތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން، ވާދަވެރި އެޕަލް އިން އަންނަނީ ވިޔަފާރި ރަނގަޅުކުރަމުންނެވެ. މިދިޔަ ތިން މަހު...

 • އައިފޯނަށް ހިޖުރަކުރުން އިތުރުވަނީ: ވިސްނަންވީ ކޮން ކަމަކާ؟

  އައިފޯނަށް ހިޖުރަކުރުން އިތުރުވަނީ: ވިސްނަންވީ ކޮން ކަމަކާ؟

  24 ޖުލައި 2015 1 comments

  (ރިލެކްސް ނިއުސް) - މިދިޔަ ތިން މަހު އެޕަލް އިން 47.5 މިލިއަން އައިފޯނު ވިއްކައިފި އެވެ. އެޕަލް ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ޓިމް ކުކް ވިދާޅުވަނީ ވިޔަފާރީގެ މި ކުރިއެރުމުގައި، އެންޑްރޮއިޑުން އެޕަލް...

 • ވާވޭ ނެކްސަސް ސްޕެކްތައް އެނގެން ފަށައިފި

  ވާވޭ ނެކްސަސް ސްޕެކްތައް އެނގެން ފަށައިފި

  16 ޖުލައި 2015 3 comments

  ގޫގުލް ނެކްސަސް މަރުކާ އަށް ޗައިނާގެ ވާވޭ ޓެކްނޮލޮޖީޒް އިން ސްމާޓްފޯނެއް އުފައްދަން އުޅޭ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އުފެދިފައި އޮތް ސުވާލަކީ އެއީ ވެދާނެ ކަމެއް...

 • ވައިބަ ގްރޫޕްތަކަށް އެޑް ނުކުރެވޭ ގޮތެއް އެބައޮތްތަ؟

  ވައިބަ ގްރޫޕްތަކަށް އެޑް ނުކުރެވޭ ގޮތެއް އެބައޮތްތަ؟

  13 ޖުލައި 2015 4 comments

  މި ސުވާލަށް ޖަވާބެއް ހޯދަން ނޫޅޭ މީހަކު ވަރަށް މަދުވާނެކަންނޭނގެ އެވެ. އެއީ ވައިބަ ގްރޫޕްތަކުގެ އުނދަގޫ އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެފައި އޮތީމަ އެވެ. ނުވެސް ދަންނަ އެތައް ބަޔަކު ތިބޭ، ތިމާއާ...

 • ސެމްސަންގް ނޯޓް 5 ބާޒާރަށް ނެރުން އަވަސްކޮށްފި

  ސެމްސަންގް ނޯޓް 5 ބާޒާރަށް ނެރުން އަވަސްކޮށްފި

  11 ޖުލައި 2015 3 comments

  ސެމްސަންގުން ނޯޓް ސީރީޒްގެ ފެބްލެޓް ފޯންތައް ތައާރަފްކުރަމުން އަންނަނީ ޖަރުމަނުގައި ބާއްވާ އީފާ ޓްރޭޑް ފެއާގަ އެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ މި ފެއާގައި ނޯޓް ތައާރަފްކުރަމުން ދިޔަ...

 • ތަވާފްގައި ޖެހޭ ބުރުތައް ގުނުމަށް ހާއްސަ އެޕެއް

  ތަވާފްގައި ޖެހޭ ބުރުތައް ގުނުމަށް ހާއްސަ އެޕެއް

  04 ޖުލައި 2015 3 comments

  ތަވާފް ކުރާއިރު ބޭނުންކުރުމަށް ހާއްސަ މޯބައިލް ފޯން އެޕްލިކޭޝަނެއް މަސްޖިދުލް ހަރާމް އިން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.އެންޑްރޮއިޑަށް ހަދާފައިވާ "ތަވާފް" އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަނަކީ...

 • ދެން އޮތީ ބޭނުންވާ ހިދުމަތެއްގެ ބަޓަނަށް ފިތާލާ ދުވަސް!

  ދެން އޮތީ ބޭނުންވާ ހިދުމަތެއްގެ ބަޓަނަށް ފިތާލާ ދުވަސް!

  29 ޖޫން 2015 2 comments

  ބައެއް އޮފީސްތަކަށް ހިދުމަތް ހޯދަން ގޮސް އެ ހޯދަން ބޭނުންވާ ހިދުމަތަކާ ގުޅޭ ނަންބަރެއް ނަގައިގެން މިހާރުވެސް އަހަރެމެން ކިއޫގައި އެބަ ތިބެމެވެ. އެކަމަކު ކުރިއަށް ދެން އޮތީ ހިދުމަތް ހޯދަން ގޭގައި...

 • "ވަންޕްލަސް ޓޫ" ގެ ޖަވާބު އަންނަ މަހު 27 ގައި

  "ވަންޕްލަސް ޓޫ" ގެ ޖަވާބު އަންނަ މަހު 27 ގައި

  27 ޖޫން 2015

  ވަންޕްލަސް ވަންގެ ފޯނު ގެންގުޅޭ މީހުން މި ތިބީ ވަރަށް މާޔޫސްވެފަ އެވެ. އޭގެ އާ ފޯނެއް ދެން ބާޒާރަށް ނެރޭ ދުވަހެއް ނޭނގިފަ އެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަންޕްލަސް އިން...