ޕީޕީއެމް - އެންމެ ފަސް

 • ޑރ. އަފްރާޝީމް އަވަހާރަ ކޮށްލުމާއި ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅުވާތީ އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރައްވަން ޖެހޭ: މަައުމޫން

  ރައީސް ޔާމީން އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރައްވަން ޖެހޭ: މައުމޫނު

  05 މެއި 2015 27 comments

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އަޅުވާ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރައްވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް...

 • ސަރުކާރުން އުޅެނީ ކައުންސިލަރުންނަށް ބިރު ދައްކަން: އައްޑޫ މޭޔަރު

  ސަރުކާރުން އުޅެނީ ކައުންސިލަރުންނަށް ބިރު ދައްކަން: އައްޑޫ މޭޔަރު

  04 މެއި 2015 9 comments

  މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން "އަނިޔާވެރިކަން ނިންމަން" ނަމުގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި، ބައިވެރިވި ކައުންސިލަރުންގެ މައުލޫމާތު ލޯކަލް ގަވަރްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ރައީސް ހޯއްދަވަން އުޅުއްވަނީ ކައުންސިލަރުންނަށް ބިރު ދެއްކެވުމަށް ކަމަށް...

 • މަހްލޫފްގެ ވާހަކަތަކުގައި ހަގީގަތެއް ނެތް، އެއީ އަމިއްލަ މަންފާ އަށް ދަައްކަވާ ވާހަކަ: ޕީޕީއެމް

  މަހްލޫފް ދައްކަވާ ވާހަކަތަކުގައި ހަގީގަތެއް ނެތް: ޕީޕީއެމް

  04 މެއި 2015 32 comments

  ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަބުރުފުޅަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް، ސާބިތުކުރެވެން ނެތް ތުހުމަތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަތަކުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމުން...

 • ދިއްގަރު ދާއިރާ އަށް އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ މޫސާ ނަސީރު ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްފި

  ދިއްގަރު ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވާ މޫސާ ނަސީރު ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްފި

  04 މެއި 2015 24 comments

  މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާ އަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ، ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ ނަސީރު އަހްމަދު ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ތޮލާލް...

 • އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ޝުއޫރާއި ސަރުކާރުގެ ބަސްމަގު

  އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ޝުއޫރާއި ސަރުކާރުގެ ބަސްމަގު

  04 މެއި 2015 102 comments

  ހުކުރުދުވަހު މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު (އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަންދާޒާ އަށް ބަލާއިރު 30،000، ސަރުކާރު ފަޅިން ބުނާގޮތުގައި 13،000-15،000، މިނިވަން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި 25،000) ނުކުތީ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ...

 • ގޭންގްތަކާ ގުޅުން އޮތީ ޕީޕީއަކާ ނޫން، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ: އަބްދުއްރަހީމް

  ގޭންގްތަކާ ގުުޅުން އޮތީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ: އަބްދުއްރަހީމް

  03 މެއި 2015 27 comments

  ގޭންގްތަކާ ގުޅުން އޮންނަނީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނި ނަމަވެސް ގޭންގްތައް ގެންގުޅެނީ ކޮން ބައެއްކަން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ސާފުވެއްޖެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ...

 • އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ނުކުތް މީހުންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ އަނިޔާވެރިކަން: މައުމޫން

  "އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތް މީހުންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ އޭގެ އިދިކޮޅު"

  03 މެއި 2015 54 comments

  ސަރުކާރުގެ "އަނިޔާ ވެރިކަން" ނިންމަން ކަމަށް ބުނެ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މުޒާހަރާއަށް ނުކުތް މީހުންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ އަނިޔާވެރިކަން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް...

 • "އަނިޔާވެރި" މުޒާހަރާތަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިތްވަރު ދޭ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަން ނިހާން ގޮވާލައްވައިފި

  ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނިހާންގެ އިންޒާރެއް!

  02 މެއި 2015 105 comments

  އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ "އަނިޔާވެރި" މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވެ، އެކަމަށް ހިތްވަރުދޭ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާނު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި...

 • ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އަންނަ ނަމަ ފާޅުގައި ކުރިމަތިލާނަން: ރިޔާޒު

  ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އަންނަ ނަމަ ފާޅުގައި ކުރިމަތިލާނަން: ރިޔާޒު

  02 މެއި 2015 61 comments

  ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން އަންނަ މީހުންނާ ކެރިގެން ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓަރީ...

 • ގިނަ ބަޔަކު މުޒާހަރާ އަށް ނުކުތީ ސެލްފީ ނަގަން، އަދަދާ މެދު އާޝޯހެއް ނުވޭ: ނިހާން

  ގިނަ ބަޔަކު މުޒާހަރާ އަށް ނުކުތީ ސެލްފީ ނަގަން: ނިހާން

  02 މެއި 2015 93 comments

  ސަރުކާރުގެ "އަނިޔާވެރިކަން ނިންމަން" ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިއްޔެ ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި ގިނަ މީހުންނަކީ ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރާ މީހުން ކަމަށާއި "މޫނުގައި ފުއްޖަހައިގެން ތިއްތިވެގެން" އެ މީހުން ނުކުތީ ސެލްފީއެއް...