ޕީޕީއެމް - އެންމެ ފަސް

 • ހާލު ރަނގަޅު، ލަސްތަކެއް ނުވެ އެއްކޮށް އެނބުރި ގައުމަށް ދެވޭނެ: ނިހާން

  ހާލު ރަނގަޅު، ލަސްތަކެއް ނުވެ އެނބުރި ގައުމަށް ދެވޭނެ: ނިހާން

  24 ޖެނުއަރީ 2016 14 comments

  ބަލި ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ދުވަސްތަކެއް ނުވެ އެއްކޮށް ރަނގަޅުވެގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ފުންޕާމޭގެ ބައްޔަކަށް މި މަހުގެ...

 • އިނގިލީގެ ނިޝާން މައްސަލާގައި ކޯޓުން ނިންމާ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރާނަން: އިލެކްޝަންސް

  "އިނގިލީގެ ނިޝާން މައްސަލާގައި ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް އަަމަލުކުރާނަން"

  24 ޖެނުއަރީ 2016 14 comments

  ޕާޓީގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމްގައި އެ މީހެއްގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން ނެތް މެމްބަރުން ޕާޓީތަކުން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޯޓުން ނިންމާ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ....

 • ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނަށް ސީރިއަސް މެސެޖެއް!

  ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނަށް ސީރިއަސް މެސެޖެއް!

  24 ޖެނުއަރީ 2016 101 comments

  ދިރާގުން ހިދުމަތް ހޯދަމުން ދިޔަ ބައެއް ކަސްޓަމަރުން އެ ކުންފުންޏާ ވަކިވެގެން ދިއުމަކީ އެ ކުންްފުނިން ޔަގީނުން ވެސް ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތި، އަދި ޚިދުމަތުގައި...

 • ސަރުކާރުން 2018 ގެ ނިޔަލަށް އިގްތިސާދީ ވައުދުތައް ފުއްދާނެ: ސައީދު

  2018 ގެ ނިޔަލަށް އިގްތިސާދީ ވައުދުތައް ފުއްދާނެ: ސައީދު

  22 ޖެނުއަރީ 2016 27 comments

  ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިގްތިސާދީ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ ވައުދުތައް 2018 ގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުން ފުއްދައި ނިންމާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ޕީޕީއެމުން "އުއްމީދީ 16" ނަމުގައި...

 • ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ބަލިކޮށްފައި ވެރިކަން ކުރެވޭނެ ބަޔަކު ނެތް: ސިޔާމް

  ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ބަލިކޮށް، ވެރިކަން ކުރެވޭނެ ބަޔަކު ނެތް: ސިޔާމް

  22 ޖެނުއަރީ 2016 10 comments

  ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ބަލިކޮށްފައި ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ބަޔަކު ނެތް ކަމަށް އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ގުޅިގެން ކާނިވަލު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި...

 • ސިޔާސީ ލޮޅުމެއް އެރި، އެކަމަކު މިއީ އުއްމީދީ އަހަރެއް: ރައީސް

  ސިޔާސީ ލޮޅުމެއް އެރި، އެކަމަކު މިއީ އުއްމީދީ އަހަރެއް: ރައީސް

  22 ޖެނުއަރީ 2016 26 comments

  ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމުގެ ރަންޔޫބީލްގެ ހަރަކާތްތައް އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރި ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު ސިޔާސީގޮތުން ސަރުކާރަށް ލޮޅުމެއް އެރި ކަމަށާއި އެކަމަކު މި އަހަރަކީ އުއްމީދީ ބަދަލުތަކެއް ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ރައްޔިތުންނާއި ރަށްތަކުގެ...

 • ނަޝީދުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑު އިސްކުރީ އިހްސާންތެރިކަން: ރައީސް ޔާމީން

  ނަޝީދާ މެދު އަޅުގަނޑު އިސްކުރީ އިހްސާންތެރިކަން: ރައީސް

  22 ޖެނުއަރީ 2016 41 comments

  ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގައި 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބޭސްފަރުވާ އަށް ބޭރަށް ފޮނުވައިދެއްވަން އެދިވަޑައިގަތުމުން، އިހްތިޔާރުކުރެއްވީ އިހްސާންތެރިކަން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

 • ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝަހުދީ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

  22 ޖެނުއަރީ 2016 5 comments

  ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހުދީ މިރޭ ޕީޕީއެމާ ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ. މިހާތަނަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ޝަހުދީ، ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމާ ގުޅިވަޑައިގަތީ...

 • ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންގެ އަދަދު މި އަހަރު 100،000 އަށް ގެންދާނަން: މައުމޫން

  މެމްބަރުންގެ އަދަދު މިއަހަރު 100،000 އަށް ގެންދާނަން: މައުމޫން

  21 ޖެނުއަރީ 2016 24 comments

  ޕީޕީއެމަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 1000،000 މެމްބަރުން ހަމަކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕީޕީއެމުން މި އަހަރު...

 • މާދަމާ ރޭގެ ޖަލްސާ އަށް ފަހު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސަކު ހަމަޖައްސާނެ: ޕީޕީއެމް

  ޖަލްސާ އަށް ފަހު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސަކު ހަމަޖައްސާނެ: ޕީޕީއެމް

  20 ޖެނުއަރީ 2016 15 comments

  ޕީޕީއެމްގެ ހުސްވެފައިވާ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ކަނޑަނާޅާ ކަމަށާއި މާދަމާ ރޭ އޮންނަ ބޮޑު ޖަލްސާ އަށް ފަހު އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.ރައީސް...