ޕީޕީއެމް - އެންމެ ފަސް

 • ކޮންމެ ކަމެއް ހިނގިޔަސް އަޅުވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ބޮލުގައި: އަދީބު

  ކޮންމެ ކަމެއް ހިނގިޔަސް އަޅުވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ބޮލުގައި: އަދީބު

  07 އޮކްޓޯބަރ 2015 87 comments

  ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދަތުރުކުރެއްވި ރަސްމީ ލޯންޗު "ފިނިފެންމާ" ގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލުމުގެ ތުހުމަތުން ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު މިއަދު ބަރީއަވެވަޑައިގެންފި އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ ކަމެއް ހިނގިޔަސް...

 • މައުމޫނަށް މަގާމު ގެއްލޭ އިސްލާހު ބަލައިނުގަންނަން ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގުރޫޕުން ފާސްކޮށްފި

  މައުމޫނަށް މަގާމު ގެއްލޭ އިސްލާހު ބަލައިނުގަންނަން ފާސްކޮށްފި

  06 އޮކްޓޯބަރ 2015 21 comments

  ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގާ އެންމެ އިސް މީހާގެ އުމުރަކީ 65 އަހަރު ކަމަށް ހަދަން ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް އެމްޑީޕީގެ އަލީ އާޒިމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާހު ބަލައިނުގަތުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވޯޓު ދިނުމަށް،...

 • އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ ގޮނޑިތައް ޕީޕީއެމުން ބޭނުމެއް ނުކުރޭ: މުއިއްޒު

  އައްޑޫ އީސީސީގެ ގޮނޑިތައް ޕީޕީއެމުން ބޭނުމެއް ނުކުރޭ: މުއިއްޒު

  05 އޮކްޓޯބަރ 2015 16 comments

  މިނިވަން 50ގެ ހަރަކާތްތަކަށް އައްޑޫން މާލެ ގެނައި، އިކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ)ގެ ގޮނޑިތައް ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ބޭނުންކުރާ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ...

 • މެޑަމް ފާތުން އަށް އޮތް ލޯބި މަލުން ދައްކައިދީފި

  މެޑަމް ފާތުން އަށް އޮތް ލޯބި މަލުން ދައްކައިދީފި

  01 އޮކްޓޯބަރ 2015 2 comments

  ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފަހު ވަޑައިގެން މާލޭގެ އިއްޒުއްދީން ފާލަމާ ގާތްކުރަން އުޅެނިކޮށް، އޭގައި އެއްޗެއް ގޮވައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމް އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓް...

 • ރައީސާއި އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭން ޕީޕީއެމުން ގޮވާލައިފި

  ރައީސްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭން ޕީޕީއެމުން ގޮވާލައިފި

  28 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 16 comments

  ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.ރައީސް ޔާމީނާއި އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފަހު މިއަދު މާލެ...

 • ސިޔާސީ އެއްވެސް މީހަކާ މައުމޫން ސިއްރުން ބައްދަލެއް ނުކުރައްވާނެ: ޕީޕީއެމް

  ސިޔާސީ މީހަކާ މައުމޫން ސިއްރުން ބައްދަލެއް ނުކުރައްވާނެ: ޕީޕީއެމް

  24 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 9 comments

  ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ސިޔާސީ އެއްވެސް ބޭފުޅަކާ ސިއްރުން ބައްދަލު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.ޕީޕީއެމުން އެގޮތަށް ބުނެފައިވަނީ މައުމޫނާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް...

 • ވޭނާއި ކެކުޅުމުގައި ލީޑަރުން ތިއްބެވުމަކީ އަޅުގަނޑު ކުރާ ކަމެއް ނޫން، އަދަބު ލިބެނީ ކުރި ކަމަކަށް: ރައީސް

  ލީޑަރުން ވޭނުގައި ތިބުމަކީ އަޅުގަނޑު ކުރާ ކަމެއް ނޫން: ރައީސް

  16 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 38 comments

  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބައެއް ލީޑަރުން ވޭނާއި ކެކުޅުމުގައި ތިއްބަވާ ކަމަށް ވާ ނަމަ އެއީ އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެގޮތަށް ތިއްބަވަނީ ޝަރުއީ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވާތީ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ...

 • ރާއްޖޭގައި ސަރުކާރެއް ދެން މަގުމަތިން ވައްޓައެއް ނުލެވޭނެ: ރައީސް

  ރާއްޖޭގައި ސަރުކާރެއް ދެން މަގުމަތިން ވައްޓައެއް ނުލެވޭނެ: ރައީސް

  15 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 77 comments

  ރާއްޖޭގައި ސަރުކާރެއް ދެން މަގުމަތިން ވައްޓާލުމަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލަރުންތަކެއް ސޮއިކުރައްވަން މުލީއާގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި...

 • ސަރުކާރާ ގުޅެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ރައީސް

  "ސަރުކާރާ ގުޅެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު އެބައޮތް"

  13 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 38 comments

  ސަރުކާރާ ގުޅެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން ލީޑަރުން ތައްޔާރުކުރަން ބޭއްވި މަހާސިންތާގެ ދެވަނަ ބުރު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ...

 • ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރެއް، އެކަމަކު އެއީ ހަމައެކަނި ޝަރަފެއް ބާ؟

  ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރެއް، އެކަމަކު އެއީ ހަމައެކަނި ޝަރަފެއް ބާ؟

  13 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 29 comments

  ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އަކީ ޕީޕީއެމް ކަމަށް ވިޔަސް އެ ޕާޓީގެ ތެރެއިން އެކުވެރިކަމެއް، އެއްބައިވަންތަކަމެއް އަދި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫހެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ޕާޓީގެ އިސް ލީޑަޝިޕްގެ ތެރޭގައި...