ޕީޕީއެމް - އެންމެ ފަސް

 • ނަޝީދާ ނުލައި މަޝްވަރާކުރަން ނިންމިކަން ރަސްމީކޮށް އަންގާފައެއް ނެތް: މުއާޒް

  ނަޝީދާ ނުލައި މަޝްވަރާކުރަން ނިންމިކަން އަންގާފައެއް ނެތް: މުއާޒް

  28 ޖޫން 2015 2 comments

  ކުރީގެ ރައީސް މުުހައްމަދު ނަޝީދާ ނުލައި މަޝްވަރާކުރަން އެމްޑީޕީން ނިންމި ކަން އެ ޕާޓީން މިހާތަނަށް ރަސްމީކޮށް އަންގާފައި ނުވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

 • މިއަދު ޕީޕީއެމުން ބަލައިގަންނަން ވާނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ނިންމެވުންތައް: ނިހާން

  މިއަދު ޕީޕީއެމުން ބަލައިގަންނަން ވާނީ ރައީސްގެ ނިންމެވުން: ނިހާން

  28 ޖޫން 2015 77 comments

  ޕީޕީއެމްގެ ހުރިހާ ގުނަވަންތަކުން މިހާރު ބަލައިގަންނަން ވާނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނިންމެވުންތައް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނިހާން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ...

 • ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން ހިމަނައިގެން އެމްޑީޕީން ފަސް ކަރުދާހެއް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަނީ

  މަޝްވަރާގައި އެމްޑީޕީން ފަސް ކަރުދާހެއް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަނީ

  27 ޖޫން 2015 11 comments

  ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަަކަށް ބަދަލުކުރުން ހިމަނައިގެން މައިގަނޑު ފަސް ކަރުދާހެއް މަޝްވަރާތަކުގައި ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ޕާޓީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އަދި...

 • ނައިބު ރައީސް ޖަމީލްގެ ހިމޭންކަމުގެ ފަހު ދުވަސްތައް؟!

  ނައިބު ރައީސް ޖަމީލްގެ ހިމޭންކަމުގެ ފަހު ދުވަސްތައް؟!

  27 ޖޫން 2015 41 comments

  "ޖަމީލް ވީ ކަނޑު އަޑީގައި، މައްޗަކަށް ނާރާނެ،" މިއީ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލްގެ ހިމޭންކަމާ މެދު ސުވާލުކޮށްލުމުން އޭނާގެ ގާތް ބޭފުޅަކު މިސާލު ޖެއްސެވި ގޮތެވެ.ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ނައިބު ރައީސްއާ...

 • ނައިބު ރައީސް ޖަމީލަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި، މާދަމާ ހުށަހަޅާނެ

  ޖަމީލަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި، މާދަމާ ލާނެ

  27 ޖޫން 2015 60 comments

  ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމް-އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން...

 • ނައިބު ރައީސް ޖަމީލަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅަން ޕީޕީއެމުން މަސައްކަތް ފަށައިފި

  ޖަމީލަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ޕީޕީއެމުން ހުށަހަޅަނީ

  25 ޖޫން 2015 86 comments

  ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޕީޕީއެމުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ."ހަވީރަ"ށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މިހާރު ވަނީ...

 • އަދީބުގެ ވާހަކަތަކަށް މާބޮޑު ފަރުވާލެއް ނެތް: މަހްލޫފް، އަލީ ހުސައިން

  އަދީބުގެ ވާހަކަތަކަށް ފަރުވާލެއް ނެތް: މަހްލޫފް، އަލީ ހުސައިން

  25 ޖޫން 2015 20 comments

  ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިއްޔެ ގެނައި އިސްލާހާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވި ބޭފުޅުން ސިޔާސީ މަސްރަހުން ބާކީވާނެ ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބު ވިދާޅުވިޔަސް އެކަމާ ފަރުވާލެއް ނެތް ކަމަށް އެ އިސްލާހު ފާސްކުރަން...

 • އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓުގެ ކުރިން ނައިބު ރައީސް ޖަމީލް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ގޮވާލައްވައިފި

  "އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓުގެ ކުރިން ޖަމީލް އިސްތިއުފާދެއްވަންޖެހޭ"

  25 ޖޫން 2015 56 comments

  ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން އެމަނިކުފާނު މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވަން ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި...

 • މަހްލޫފާއި އަލީ ހުސެއިނަށް މަލީހްގެ ޝުކުރު: "ތިޔަ ދެއްކެވި ސާބިތުކަމަށް ފަހުރުވެރިވަން"

  ވޯޓު ދެއްވި ގޮތުން މަހްލޫފާއި އަލީ ހުސެއިނަށް މަލީހްގެ ޝުކުރު

  24 ޖޫން 2015 6 comments

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެވޭ އުމުރަށް ބަަދަލު ގެނައުމަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފާއި ކެންދޫ ދާއިރާގެ...

 • ވޯޓުގައި ބައިވެރިނުވީ އެ ނިންމުމުން ގައުމަށް ފައިދާއެއް ނުކުރާނެތީވެ: ރިޔާޒް

  "ވޯޓުގައި ބައިވެރިނުވީ އެ ނިންމުމުން ގައުމަށް ފައިދާ ނުކުރާނެތީ"

  24 ޖޫން 2015 18 comments

  ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ އުމުރު ބަދަލުކުރަން ގާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ނެގި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވީ، އެ އިސްލާހުން ގައުމަށް ވާނެ ފައިދާއެއް ނެތް ކަމަށް ގަބޫލު...